UKE

UKEUrząd Komunikacji Elektronicznej – urząd administracji rządowej, obsługujący Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, będącego organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

UKE zastąpił działający wcześniej Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, którego z kolei poprzednikiem był Urząd Regulacji Telekomunikacji. Działające do 2000 r. Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna oraz Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Pocztowa nie były organami regulacyjnymi, a jedynie pełniły funkcje kontrolne.

WWW.UKE.GOV.PL

UKE posiada 15 delegatur terenowych (w każdym województwie) kierowanych przez dyrektorów.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) jako centralny organ administracji rządowej został ustanowiony z dniem 14 stycznia 2006 r. – na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. z 30 grudnia 2005 r. Nr 267, poz. 2258). Ustawa określiła zasady przeniesienia zadań i kompetencji organów państwowych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji oraz reguluje zasady, zakres i tryb przekształceń w administracji łączności.

Przydział częstotliwości na terenie Polski dla Amatorskiej Służby Radiokomunikacyjnej: Zakresy amatorskie na podstawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz.U. z 2014 r. poz. 161) podlegają nadzorowi i koordynacji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej UKE.

Egzamin dla Amatorskiej Służby Radiokomunikacyjnej – sesje egzaminacyjne odbywają się w oddziałach Urzędu Komunikacji Elektronicznej UKE w języku polskim, według harmonogramu.

Świadectwa dla Amatorskiej Służby Radiokomunikacyjnej – świadectwo wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej UKE po zdaniu egzaminu. Świadectwo obowiązuje tylko na terytorium Polski.

Pozwolenie dla Amatorskiej Służby Radiokomunikacyjnej – pozwolenie radiowe jest wydawane po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej UKE. Sam fakt zdania egzaminu nie uprawnia jeszcze do wnioskowania o pozwolenie.

Wykaz pozwoleń Amatorskiej Służby Radiokomunikacyjnej (na terenie Polski) dostępny jest na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej UKE pod adresem internetowym: https://amator.uke.gov.pl.

« »
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb

Wydarzenia: