Slang krótkofalarski

Slang krótkofalarski – slang używany przez krótkofalowców z całego świata. Został stworzony, aby skrócić czas potrzebny na nadanie wiadomości alfabetem Morse’a. Większość wyrazów stworzonych na potrzeby tego slangu to skróty od słów angielskich lub ciągi liter, które po przeczytaniu mają wydźwięk podobny jak słowa w języku angielskim. Do odczytania większości skrótów występujących w tym slangu wystarczy podstawowa znajomość języka angielskiego. Poniżej znajduje się tabela z podstawowymi skrótami w nim występującymi. W kolumnie „Pochodzenie” podano pochodzenie z języka angielskiego, chyba że zaznaczono inaczej.

Słowo w slangu Pochodzenie Polskie znaczenie
AA all after wszystko po…
AB all before, about wszystko przed…, około
ABT about około
AC alternating current prąd przemienny
ADR address adres
AER aerial antena
AF audio frequency częstotliwość dźwięku
AGN again powtórnie, znów
AHD ahead naprzód
ALNG along wzdłuż
AM amplitute modulation ante meridiem (łac.) modulacja amplitudy przed południem
AMP ampere amper
ANI any dowolny, każdy
ANS answer odpowiedź
ANT antenna antena
AS poczekaj (nadawany jako jeden znak)
AT at o godzinie
AUD audibility słyszalność
AUSSIE australijski krótkofalowiec
AVC automatic volume control automatyczna regulacja wzmocnienia
AWH Auf wiederhören (niem.) do usłyszenia
AWS Auf wiedersehen (niem.) do widzenia
BA buffering amplifier wzmacniacz izolujący w nadajniku (separator)
BCI broadcast interference zakłócenia w odbiorze radiofonicznym
BCL broadcast listener radiosłuchacz
BCUS, BECUS because ponieważ, bo
BD bad zły, źle
BEAM beam antena kierunkowa
BEST best najlepszy
BF, BFRE, B4 before przed
BFO beat frequency oscilator generator do odbioru radiotelegrafii i SSB
BK break przerwa
BLV believe sądzić, przypuszczać
BOX box skrytka pocztowa
BT but ale
BTR better lepiej
BTU back to you z powrotem do ciebie
BTWN between pomiędzy
BU buffer separator
BUG bug półautomatyczny klucz do telegrafii
BUK book książka
BURO, BUREAU bureau biuro
BY by przez, od
CALL call znak wywoławczy, wywoływać
CB call back odpowiedz, proszę odpowiedzieć
CC crystal controlled kwarcowy
CFM confirm, confirmation potwierdzać, potwierdzenie
CL close wyłączam stacje (równoważne dla QRT w kodzie Q)
CLD called wołał
CLG calling wołający
CMG coming przychodzący, nadchodzący
CN can móc, może
CNT can’t nie móc, nie może
CO cristal oscilator generator kwarcowy
CONGRATS congratulations gratulacje
CP counerpoise przeciwwaga
CPY, CPI copy odbierać
CQ seek you wywołanie ogólne
CRD card karta
CTS countries kraje
CUAGN, CUA see you again do następnego spotkania, do usłyszenia/zobaczenia
CUD could móc, mógłbym
CUDNT couldn’t nie móc, nie mogę
CUL see you later do usłyszenia później, do zobaczenia
CUM come przyjść, przychodzić
CW continuous wave fala ciągła/telegrafia
D, DWN down w dół, niżej
DBL double podwójny
DC direct current prąd stały
DCN direction kierunek
DE po hiszpańsku „z” tu, z tej strony
DNT don’t nie rób tego
DR dear drogi (zwrot do kogoś)
DUNNO don’t know nie wiem
DX distant daleka łączność, rzadki kraj, duża odległość
EL, ELS element, elements element, elementy
EM them ich
ENAF enough dość, dosyć
EU Europe Europa
EX ex były
FAN radiooperator nasłuchowiec
FB fine business coś dobrego, wręcz znakomitego
FD frequency doubler podwajacz częstotliwości
FR, FOR for dla, za
FEW few kilka
FM from frequency modulation od modulacja częstotliwości
FONE telephone, phone telefon, fonia, radiotelefonia
FRD friend kolega, przyjaciel
FREQ, FQ frequency częstotliwość
FRM, FROM from od
FWD forward w przód
FYI for your information do twojej wiadomości
GA good afternoon go ahead dzień dobry zaczynaj, działaj
GANG gang grupa
GB good bye żegnaj
GD good day dzień dobry
GE good evening dobry wieczór
GEN generator generator
GESS guess przypuszczam, domyślam się, zgaduje że
GG, GNG going idzie
GL good luck powodzenia
GLD glad zadowolony, uradowany
GM good morning dzień dobry (rano)
GMT Greenwich Mean Time czas Greenwich
GN good night dobranoc
GND ground uziemienie, masa, ziemia
GUD good dobry
GV, GVG give, giving daj, dawać
HAM ham krótkofalowiec, radioamator
HF high frequency wysoka częstotliwość
HLO hallo halo
HP high power duża moc
HPI happy szczęśliwy
HQ headquarters kwatera główna, zarząd główny
HR here tutaj, tu
HRD heard słyszał, słyszałem
HT high tension wysokie napięcie
HUM hum przydźwięk
HV, HVE have mam, mieć, ma
HVI heavy ciężki
HVNT haven’t nie mam, nie ma
HW how? jak?
HWS how is? jak jest?
HWSAT how is about that? co Ty/wy/oni na to?
IF intermediate frequency if częstotliwość pośrednia jeżeli
IM I’m ja jestem
IN in w
INFO information informacja
INPT input wejście (w sensie elektrotechnicznym)
IRPT I repeat powtarzam
IS is jest
K ang. to key proszę nadawać (zwrot ogólny)
KC kilocycle kiloherc
KHZ KHz kiloherc
KN over to you proszę nadawać (zwrot w łączności z konkretną stacją)
KNW know wiedzieć
KW kilowatt kilowat
KY key klucz (telegraficzny)
LAT latitude szerokość geograficzna
LDSKPR, LS loudspeaker głośnik
LF low frequency niska częstotliwość
LFT left opuszczać, opuściłem
LIC, LIS license licencja, pozwolenie radiowe
LKG looking szukać, patrzeć
LOG logbook dziennik pracy stacji
LONG long longitude długi szerokość geograficzna
LOTSA lots of dużo …
LP long path dłuższą drogą
LR last received ostatnio odebrane
LS last sended ostatnio nadane
LSN, LSTN listen słuchać
LT low tension niskie napięcie
LTR letter list
LW long wire antena „long wire”
MA miliammeter miliamperomierz
MAG magazine czasopismo, magazyn
MC megacycle megaherc
MF, MFD microfarad mikrofarad
MHZ MHz megaherc
MIKE mike mikrofon
MILL maszyna do pisania
MILS miliamperes miliampery
MIN minute minuta
MISD missed przegapić
MNI many dużo
MNL manual ręczny
MO master oscilator moment generator sterujący moment
MOD modulation modulacja
MSG messagewiadomość
MST must muszę, musisz, musieć
MTR meter metr
MY, MI my, mine mój, moje
N no nie
NG no good niedobrze
NIL nothing nic
NITE night noc
NM nothing more nic więcej
NN noon południe (pora dnia)
NR near number blisko, w pobliżu numer
NVR never nigdy
NW now teraz
OB old boy przyjaciel
OC old chap stary kolega
ODX najdalszy DX
OFT often często
OK all correct ok, wszystko w porządku
OM old man stary przyjaciel
ONLI only tylko
OP operator operator
OPS operators operatorzy
OSC oscilator oscylator
OT old timer stary, doświadczony krótkofalowiec
OUTPUT output moc wyjściowa
PA power amplifier wzmacniacz mocy
PART part część, częściowy
PDC pure DC czysty prąd stały
PER za
PIRATE pirate nielicencjonowany nadawca
PM past meridium (łac.) po południu
POB post office box skrytka pocztowa
PR packet-radio packet-radio
PSE please proszę
PSED pleased zadowolony
PT point punkt
PWR power moc
R, RCD received odebrane, odebrałem
RCTF rectifier prostownik
RX, RCVR receiver odbiornik
RDI ready gotów
RIG rig radiostacja, nadajnik
RITE write napisz, pisać
RMKS remarks uwagi
ROK received all correct (received OK) odebrałem bezbłędnie
RST, RPRT report raport
RPT repeat powtarzać, powtórzenie
SA say mówią, mówić, powiedz
SEC second sekunda, drugi
SET set zespół, urządzenie
SIG, SIGS signal, signals sygnał, sygnały
SIGN signature sygnatura, podpis
SK silent key 1. koniec nadawania; 2. nieżyjący radioamator
SN soon wkrótce
SOS Save Our Souls „Ratujcie nasze dusze” – międzynarodowy sygnał niebezpieczeństwa, wzywanie pomocy.
SPK speak mówić
SRI sorry przepraszam
SSB single sideband modulacja jednowstęgowa
STDI steady stały
STN station stacja
SUM some trochę
SURE sure pewny, na pewno
SVC service służba, połączenie
SW switch short waves wyłącznik fale krótkie
SWL short wave listener nasłuchowiec
SWR standing wave ratio współczynnik fali stojącej
TB tube lampa
TEST test próba, test
TFC traffic łączność regularna
THRU thru through
TILL, TIL till do
TIME time czas
TK take wziąć, brać
TKS, TNX, THX, TKU thanks, thank you dziękuję
TMW, TMR tomorrow jutro
TONE tone ton
TONITE, 2NITE tonight dziś wieczorem, dziś w nocy
TOO too także, też
TR there tam
TRUB trouble kłopot, problem
TRX transceiver transceiver, odbiornik-nadajnik radiowy
TU to you do ciebie
TVI television interference zakłócenia w odbiorze TV
TX transmitter nadajnik
TXT text tekst
UR, U your, you wy, Ty
UHF ultra high frequency ultrakrótkie fale
UL you will (U will) wy będziecie, Ty będziesz
UNLIS unlicensed nielicencjonowany
UNSTDI unsteady chwiejny, niestabilny
UP up góra, w górę
UT universal time czas uniwersalny
VALVE valve lampa
VFO variable frequency oscillator generator przestrajany
VIA via przez, poprzez
VY very bardzo
W word słowo
WAT, WATSA what, what do you say? co? Co mówisz?
WEAK weak słaby
WEN when kiedy
WK, WRK work praca, pracować
WKD worked pracował, pracowałem
WKG working pracuje, pracujesz
WT watt wat
WW world wide ogólnoświatowy
WX weather pogoda
XCUSE, XCUS excuse przepraszam
XTAL, XTL crystal kwarc
XYL ex young lady (ex YL) mężatka, żona
YDAY yesterday wczoraj
YET yet jeszcze (w sensie jeszcze nie…)
YL young lady dziewczyna, kobieta, panna
YR year your rok wasz, Twój
YSTN your station (your STN) Twoja/wasza stacja
55 powodzenia
73 best regards pozdrowienia
88 love & kisses ucałowania
99 zgiń, przepadnij, wszystkiego najgorszego

Ciekawostki 🙂

92 Code – Western Union in 1859 r.

1* Wait a minute.25Busy on another wire.
2Very Important.26* Put on ground wire.
3* What time is it?27* Priority, very important.
4Where shall I go ahead?28* Do you get my writing?.
5Anything? (Have you business for me?)29* Private, deliver in sealed envelope.
6* I am ready.30* No more – the end.
7* Are you ready?31Form 31 train order.
8Close your key, stop breaking.32* I understand that I am to ….
9* Priority business. Wire Chief’s call.33Answer is paid.
10* Keep this circuit closed.34* Message for all officers.
12* Do you understand?35* You may use my signal to answer this.
13Understand?37* Inform all interested.
14* What is the weather?39* Important, with priority on through wire.
15* For you and others to copy.44* Answer promptly by wire.
17* Lightning here.55Important.
18What’s the trouble?73Best Regards.
19Form 19 train order.77* I have a message for you.
21* Stop for meal.88* Love and kisses.
22Wire test.91* Superintendent’s signal.
23* All stations copy.92Deliver Promptly.
24* Repeat this back.134* Who is at the key?

Several of the codes are taken from The Telegraph Instructor by G.M. Dodge. Dodge notes: Other numerical signals are used by different railroads for different purposes, for instance, the signal “47” upon some railroads means “display signals”; while the signal “48” means “signals are displayed”. The numerals “9” and “12” are frequently used for “correct”. Other numerals are used for the different officials’ messages, agents’ messages, etc.

Codes that are not listed in the 1901 edition of Dodge are marked with an asterisk (*).

In the above list, the numbers 19 and 31 refer to train order operations, whereby messages from the dispatcher about changes in railroad routing and scheduling were written on paper forms. Form 19 was designed to be passed to the train as it went through a station at speed; Form 31 required hand delivery for confirmation.

Today, amateur radio operators still use codes 73 and 88 profusely, and -30- is used in journalism, as it was shorthand for „No more – the end”. The Young Ladies Radio League uses code 33 to mean „love sealed with friendship and mutual respect between one YL (Young Lady) and another YL.” The other codes have mostly fallen into disuse.

1873 Telegraph Rules from the Lakeshore and Tuscarawas Valley Railway Company

The following code was taken from 1873 telegraph rulebook of the Lakeshore and Tuscarawas Valley Railway Company of Clevel.and, Ohio.

1Wait a minute.
2Train Orders.
3Give me the correct time
4Where shall I go ahead?
5Have you anything for me?
6I have a message for you.
7I have a message for you.
8What is the matter?
9Very important business; must take precedence.
10Keep circuit closed.
12How do you understand this?
13I (or we) understand—
15Inform all interested.
19Ready for business.
20Repeat this back to me.
21Lightning troubles.
22Busy on other circuit.
23Have you report of—
24My instrument works badly.
25Did you get my writing?
44Answer quick.
134Who is at the key?

The Phillips Code is a brevity code (shorthand) created in 1879 by Walter P. Phillips (then of the Associated Press) for the rapid transmission of press reports by telegraph. It defined hundreds of abbreviations and initialisms for commonly used words that news authors and copy desk staff would commonly use. There were subcodes for commodities and stocks called the Market Code, a Baseball Supplement, and single-letter codes for Option Months. The last official edition was published in 1925, but there was also a Market supplement last published in 1909 that was separate.

CodeExpansion
HagHaggle
HzHazard
IgoIn consequence of
KfConfer
KftConflict
KptCompete
OacOn account of
OtOwing to
PcuPreclude
PkgPacking
PkjPackage
PmntProminent
PxPrice
PxlPolitical
ReptRepeat
RlavRelative
RpvRepresentative
SacSenate Committee
ScfSacrifice
SovySovereignty
SpnSuspicion
ThuThe house
WamWays and means
_ _ _ _Paragraph mark
CoCounty
DrDoctor
DxDash
EaEach
EdEditor
EuEurope
FmFrom
GbGreat Britain
GjGrand Jury
HcHabeas corpus
HfHalf
HiHigh
KgKing
LdLondon
LpLiverpool
LxPounds sterling
MmMid-meridian (midnight)
MoMonth
MrMister
OcO’clock
QmQuartermaster
RyRailway
SaSenate
SsSteamship
TdTreasury Department
XmExtreme
ZaSea
XgLegislate
XbExorbitant
ITCIn this connection
IQOIn consequence of
IABIntroduced a bill
IARIntroduced a resolution
HVNBHave not been
HurHouse of Representatives
GXGreat excitement
GOHGuest of honor
IWRIt was reported
IXJIt is alleged
KAHKnots an hour
CICCommander In Chief
UMPSUmpires

The code consists of a dictionary of common words or phrases and their associated abbreviations. Extremely common terms are represented by a single letter (C: See; Y: Year); those less frequently used gain successively longer abbreviations (Ab: About; Abb: Abbreviate; Abty: Ability; Acmpd: Accompanied).

Later, The Evans Basic English Code expanded the 1,760 abbreviations in the Phillips Code to 3,848 abbreviations.

« »
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb

Wydarzenia: