Pozwolenia Radiowe

Obsługiwanie amatorskich urządzeń radiowych, nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
Świadectwa operatora w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej i służbie radiokomunikacyjnej morskiej nie mają zastosowania.

Do nadawania w pasmach amatorskich uprawnia pozwolenie radiowe. Aby je uzyskać należy przedstawić w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE) świadectwo operatora. Świadectwo można uzyskać zdając państwowy egzamin.

Wykorzystanie każdego urządzenia radiowego, nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, wymaga posiadania pozwolenia radiowego.

Świadectwa (Klasa A i C):

Świadectwo klasy A uprawnia do obsługi urządzeń radiowych we wszystkich amatorskich zakresach częstotliwości i do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1. W dniu przystąpienia do egzaminu konieczne jest ukończenie 15 lat.

Aktualnie różnica między egzaminem na świadectwo klasy A i klasy C jest niewielka, za to różnice w uprawnieniach ogromne dlatego jeśli nie ma innych przeciwwskazań (takich jak ograniczenia wiekowe czy finansowe) dobrze jest od razu przystąpić do egzaminu na klasę A.

Świadectwo klasy C uprawnia do obsługi urządzeń radiowych w zakresach częstotliwości: 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 kHz, 14000-14350 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz i do ubiegania się o pozwolenie kategorii 3. W dniu przystąpienia do egzaminu konieczne jest ukończenie 10 lat.

Świadectwo klasy A obejmuje uprawnienia nadawane świadectwem klasy C.

Świadectwa wydawane są dożywotnio.

Zapisy na wszystkie sesje egzaminacyjne (minimum 7 dni przed terminem sesji), niezależnie od miejsca ich przeprowadzania, dostępne są dla wszystkich zainteresowanych osób, które, po zapisaniu się na stronie, zostaną zakwalifikowane do egzaminu przez komisję egzaminacyjną. Kwalifikacja następuje w kolejności zapisów i polega na sprawdzeniu poprawności przesłanych danych wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za egzamin.

Zapisy na egzaminy odbywają się poprzez stronę: https://egzaminy.uke.gov.pl

Opłatę za egzamin i wydanie świadectwa należy dokonać przed zapisaniem się na egzamin i wynosi za klasę A – 75 zł oraz za klasę C – 50 zł. Szczegółowe informacje o przelewie znajdują się we wniosku.

Na przystąpienie do egzaminu osoby niepełnoletniej, konieczna jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Sesje egzaminacyjne odbywają się według harmonogramu planowanego na każdy rok znajdującego się na stronie UKE GOV PL.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej (test z czterech przedmiotów) oraz ustnej z przedmiotu „Przepisy i procedury operatorskie”. Test (indywidualny dla każdego egzaminowanego) składa się z 20 pytań, po 5 pytań z każdego przedmiotu.

UKE na swojej stronie, w załącznikach zamieszcza materiały pomocnicze do części testowej egzaminu. Mają one za zadanie określić zakres wiedzy, wymaganej podczas egzaminu. Przy niektórych pytaniach wskazano poprawną odpowiedź. Treść pytań i odpowiedzi może odbiegać od treści pytań i odpowiedzi w testach egzaminacyjnych.

Materiały do testu na świadectwo kategorii – A

Materiały do testu na świadectwo kategorii C

Celem egzaminu ustnego jest sprawdzenie sprawności (szybkości, płynności i poprawności) w posługiwaniu się nabytą wiedzą teoretyczną. Zakres wymaganej wiedzy praktycznej pokrywa się z informacjami zawartymi w materiale pomocniczym do egzaminu testowego i dotyczy procedur operatorskich, a w szczególności: znajomości polskiego i międzynarodowego alfabetu fonetycznego, znajomości kodu Q, znajomości zasad raportowania oraz umiejętności prowadzenia typowej łączności fonicznej.


Warto zapoznać się z wprowadzonym przez Sekcję Łączności Radiowej (Radioklucz), skutecznym modelem społecznego kształcenia w tematyce radiokomunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem amatorskiej służby radiokomunikacyjnej. Edukacja Radiowa odbywa się na terenie Polski.

#RadioEdukacja: www.radioklucz.pl/edu


Pozwolenia Radiowe (Kategoria 1, 3, 5 i okolicznościowe):

Pozwolenia kategorii 1 i 3 wydawane jest na okres nieprzekraczający 10 lat. W celu kontynuacji uprawnień do używania stacji amatorskiej, konieczne jest złożenie wniosku o kolejne pozwolenie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest możliwość zaproponowania znaku. Znak wywoławczy to unikalny ciąg liter i cyfr, który zawiera: prefiks (HF, SN, SO, SP, SQ, SR, 3Z), cyfrę od 0 do 9 i kombinację maksymalnie czterech liter lub cyfr (na ostatniej pozycji musi być litera). Prefiks SR przydzielamy wyłącznie dla stacji bezobsługowej (odrębne pozwolenie kategorii 5).

W pozwoleniu dodatkowym znak wywoławczy może być dłuższy i zawierać: prefiks (HF, SN, SO, SP, SQ, 3Z), cyfrę od 0 do 9 i kombinację maksymalnie siedmiu liter i cyfr (na ostatniej pozycji musi być litera).

Znak wywoławczy nie służy do identyfikacji posiadacza pozwolenia radiowego, lecz do identyfikacji stacji amatorskiej i transmisji radiowej, prowadzonej za jej pomocą.

Wykaz pozwoleń publikowany jest na stronie UKE: https://amator.uke.gov.pl.

Pozwolenie kategorii 1 (CEPT Licence): wydawane jest osobie, zgodnie z wymaganiami określonymi w zaleceniu CEPT T/R 61-02 (HAREC) co uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Wnioskodawca, który nie ukończył 18 lat, dołącza do wniosku oświadczenie jednego z rodziców (opiekunów) o zgodzie na uzyskanie pozwolenia.

Pozwolenie kategorii 3 (CEPT Novice Licence): wydawane jest osobie, która posiada świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny. Uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 100 W, w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 kHz, 14000-14350 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Wnioskodawca, który ukończył 13 lat i nie ukończył 18 lat, dołącza do wniosku oświadczenie jednego z rodziców (opiekunów) o zgodzie na uzyskanie pozwolenia. W imieniu radioamatora, który nie ukończył 13 lat, wniosek wypełnia rodzic (opiekun).

Pozwolenie kategorii 5 (stacje bezobsługowe – tzw. stacje automatyczne): wydawane jest osobie, która ukończyła 18 lat oraz posiada świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny. Uprawnia do używania stacji amatorskiej bezobsługowej dla określonej w pozwoleniu częstotliwości do 30 MHz z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W, powyżej 30 MHz z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 15 W. Pozwolenie wydawane jest na okres nieprzekraczający 5 lat.

Pozwolenie dodatkowe: wydawane jest osobie, która posiada pozwolenie kategorii 1. Uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 1500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Pozwolenie wydawane jest na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

Wnioskodawca, który nie ukończył 18 lat, dołącza do wniosku oświadczenie rodziców (opiekunów) o zgodzie na uzyskanie pozwolenia.

Pozwolenia dla osób prawnych (tzw. klubowe):

Dotyczy wszystkich kategorii. Wniosek musi być podpisany przez osobę (osoby), zgodnie z reprezentacją podmiotu, określoną w dokumencie potwierdzającym status prawny wnioskodawcy (np. KRS, statut itp.). Jeśli wniosek składa pełnomocnik, do wniosku dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa, poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony, będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Poświadczenie powinno zawierać datę i miejsce jego sporządzenia. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł. Szczegółowe informacje o przelewie znajdują się we wniosku.

Pozwolenie kategorii 1 dla osób prawnych: wydawane są osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody od 1 do 3 pełnoletnich osób, posiadających świadectwo klasy A d3deeaoperatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, odpowiedzialnych za pracę stacji. Uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Pozwolenie wydawane jest na okres nieprzekraczający 10 lat. Opłata za wydanie pozwolenia – 82 zł. Szczegółowe informacje o przelewie znajdują się we wniosku.

Pozwolenie kategorii 5 – dla osób prawnych (stacje bezobsługowe – tzw. automaty): wydawane są osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody osoby, która ukończyła 18 lat, posiadającej świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, odpowiedzialnej za pracę stacji. Uprawnia do używania stacji amatorskiej bezobsługowej dla określonej w pozwoleniu częstotliwości nie większej niż 30 MHz z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W i większej niż 30 MHz z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 15 W. Pozwolenie wydawane jest na okres nieprzekraczający 5 lat. Opłata za wydanie pozwolenia – 82 zł. Szczegółowe informacje o przelewie znajdują się we wniosku. 

Pozwolenie dodatkowe – dla osób prawnych: wydawane są osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, która posiada pozwolenie kategorii 1. Pozwolenie wydawane jest na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Opłata za wydanie pozwolenia – 82 zł. Szczegółowe informacje o przelewie znajdują się we wniosku.

Składanie wniosków:

Wniosek (z oryginalnym podpisem wnioskodawcy), wraz z dowodem opłaty skarbowej,  powinien być złożony pocztą lub bezpośrednio do siedziby UKE w Warszawie, bądź ewentualnie do jednej z delegatur.

Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym:na platformie ePUAP (obywatel.gov.pl) – wybrać ścieżkę: Wyślij pismo ogólne, zalogować się, dołączyć formularz wniosku i wymagane dokumenty jako załączniki do pisma na platformie PUE –  po zalogowaniu, wybrać ścieżkę: Konsument – Zobacz wszystkie usługi – Wniosek ogólny – Wypełnij formularz.

« »
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb

Wydarzenia: